Byggevedtaket for fase 1 er ugyldig

Advokat Sturla Vik-Vestly i Advokatfirmaet Responsa AS har på vegne av foreininga Bevar Ålfjordens perle laga eit støtteskriv til foreininga sin klage datert 30.11.2023.

Heile støtteskrivet kan lesast her.

Innsyn klagen finn du her.

Innsyn støtteskriv finn du her.

For dei som ikkje ynskjer å lesa heile støtteskrivet, er innleiinga til skrivet (under) relativt oppsummerande.

Innledning

Foreningen vil prinsipalt anføre at kommunens tillatelse til tiltak datert 15.11.2023 er ugyldig som stridende mot plan- og bygnings loven (pbl.) § 12-1 tredje ledd, jfr. andre ledd jfr. § 1-1. Lovens bestemmelse om plankrav gjelder for dette tiltaket, og gjeldende reguleringsplan fra 30.10.1980 oppfyller ikke grunnleggende hensyn og formål som planreglene og lovens formåls bestemmelse er ment å sikre. Det er dermed et utilstrekkelig plangrunnlag for tillatelsen, og virkningen av dette er at vedtaket er ugyldig.

Subsidiært bes det om at kommunen omgjør sitt vedtak til ugunst for tiltakshaver ved at søknaden avslås med den begrunnelse at det er nødvendig med en planprosess etter pbl. kapittel 12 også for de arealer som søknaden omfatter. Hovedhensynet kan dette er at dette tiltaket ikke kan ses isolert fra tiltakshavers øvrige planer for regulering og utbygging, og at det vil være i samsvar med lovens formål og grunnleggende hensyn å se all planlegging og utbygging under ett.