Haugesunds Avis 19.02.2024

Lenke: https://www.h-avis.no/den-beste-illustrasjonen-av-dommersnes/o/5-62-1663691

Den beste illustrasjonen av Dommersnes

May Britt Vikingstad, Landskapsarkitekt

I Haugesunds Avis 6. februar 2024 står overskriften; Me kan ikkje stå inne for den illustrasjonen. Daglig leder Jørgen Jorde i utbyggingsselskapet Dommersnes AS sier han ikke på noen måte kan gå god for illustrasjonen, og at de jobber med illustrasjoner som vil være klare om noen uker. Han sier videre at omfanget av planene ikke er avklart enda.

Illustrasjonen til foreningen Bevar Ålfjordens Perle er utarbeidet på grunnlag av forslag til planprogram for Windafjord Port, Dommersnes industriområde (datert 03.11.2023), som Vindafjord kommune har sendt på høring. Hovedinnholdet i forslag til planprogram er at Dommersnes AS (Windafjord Port) ønsker å utvikle et større nærings- og hamneområde i sjø primært for sammenstilling av havvindkonstruksjoner. Planprogrammet beskriver utbygging i fase 1, 2 og 3, og en utbygging av alle faser vil kreve en omlegging av fylkesvegen. Forslag til planområdet utgjør totalt et areal på rundt 1.100 dekar, der 530 dekar er industriområde på land og 570 dekar er riggområde i sjø.

Videre står det i planprogrammet at opparbeiding av industriområdet kan omfatte sprenging til flatt areal på kote 3-4 moh. Dette vil gi fjellskjæringer som er opptil 50-60 m høye mot øst. Utbyggingen vil også omfatte utfylling av 21 dekar i sjø og bygging av ny kai med en samlet kailengde på 560 m. Ved en fullskala drift på hele området vil det være 20-30 fundament under arbeid til enhver tid, og mange av delene til havvindturbinene vil bli lagra på området.

Produksjon av flytende havvindkonstruksjoner vil kreve et større område i sjø, og riggområde i sjø skal brukes til sammenstilling og lagring av installasjoner. De ulike konstruksjonsdelene for havvindturbiner vil ha ulike dimensjoner avhengig av valg av teknologi, men planprogrammet beskriver noen alternativer. Fundament kan ha ytre dimensjoner opptil 100 m med sirkulær form, og med opptil 40 m høyde. Det vil være avhengig av konseptvalg hvor mye av konstruksjonen som vil vises over vann. Videre står det at havvindturbiner kan ha tårn som kan være opptil 140-150 m høye og med 120 m lange rotorblad. Total høyde er da 260-270 m. På kaifronten kan det være behov for en stor ringkran som kan bli opptil 150 m høy.

I Miljødirektoratets veileder M-1941 står det i kap. 5.6; I en reguleringsplan skal illustrasjonene vise det som er det maksimale planen vil tillate av høyder, volumer, tetthet mellom bygg, osv. Det må altså være samsvar mellom det som illustreres og vurderes i utredningen og det som tillates gjennom vilkår/bestemmelser i konsesjon eller planvedtaket. (miljodirektoratet.no).

Illustrasjonen utarbeidet av foreningen Bevar Ålfjordens Perle viser kun det som er beskrevet i forslag til planprogram, og illustrerer det en på nåværende tidspunkt vet om planforslaget og hva som er det maksimale planen vil tillate av høyder, volumer osv.

Jeg venter spent på illustrasjonene til Dommersnes AS, og regner med at det er samsvar mellom disse illustrasjonene og planprogrammet, samt endelig planforslag. Jeg forventer at illustrasjonene viser et realistisk bilde av det planlagte gigantprosjektet på Dommersnes.