Vedtekter

§ 1 Namnet til foreininga
Namnet til foreininga er: Bevar Ålfjordens perle

§ 2 Formål
Formålet til foreininga er å jobba for å ta vare på den den vakre og idylliske bygda Vikebygd gjennom å hindra utbygginga (fase 1-3) av Dommersnes industri- og hamneområde, leia av Westcon og Vindafjord kommune gjennom sitt felleseigde selskap Dommersnes AS (Windafjord Port).

Formålet skal bli oppnådd gjennom følgjande aktivitetar:

(1) Informasjons- og bevisstgjeringskampanjar
– Arrangera møter og informasjonssesjonar for å auka medvitet blant medlemmer og lokalsamfunnet om konsekvensane av utbygginga.
– Utarbeida og distribuera informasjonsmateriell som brosjyrar, plakatar og anna innhald for å spreie kunnskap om saka.

(2) Samla støtte frå lokalsamfunnet
– Mobilisera støtte frå innbyggjarar, næringsdrivande og andre interessentar gjennom underskriftskampanjar og fellesskapsmøter.

(3) Juridiske tiltak
– Engasjera juridiske ekspertar for å vurdera og utfordra utbyggingsplanane på juridisk grunnlag.
– Følgja nøye med på relevant lovgiving og offentlege høyringar.

(4) Lobbyarbeid
– Kommunisera med lokale myndigheiter, politikarar og andre beslutningstakarar for å påverka beslutningsprosessen.
– Delta aktivt i offentlege møter.

(5) Kapitalinnsamling og ressursforvaltning
– Organisera innsamlingsaksjonar og kampanjar for å skaffa midlar til juridisk bistand, marknadsføring og andre naudsynte ressursar.
– Effektivt forvalta innsamla midlar for å sikra berekraftig drift av foreininga.

§ 3 Organisasjonsform
Foreininga er ein frittståande juridisk person med medlemmer, og er sjølveigande. At foreininga er sjølveigande inneber at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på formua eller eigedelar til foreininga, eller er ansvarleg for gjeld eller andre skuldnadar.

§ 4 Medlemmer
Foreininga er open for alle som sluttar opp om formålet til foreininga og betalar kontingent.

§ 5 Rettar og pliktar knytta til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valbare til tillitsverv i foreininga.
Medlemmer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, har ikkje stemmerett eller andre rettar, og styret kan stryka dei som medlem av foreininga.
Medlemmene pliktar å forhalda seg til vedtak som er fatta av årsmøtet.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet, som blir halde kvart år, er høgste myndigheit til foreininga. Årsmøtet er vedtaksført med det talet på stemmeberettiga medlemmer som møter, og alle medlemmer har éi stemme. Møteleiar blir valt av årsmøtet.
Med mindre anna er bestemd, skal eit vedtak, for å vera gyldig, vera truffe med alminneleg fleirtal av dei avgjevne stemmene. Er det likt tal på stemmer, blir det avgjort ved loddtrekning.
Årsmøtet blir kalla inn av styret med minst ein månads varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjering i pressa. Forslag som skal handsamast på årsmøtet, skal vera sendt til styret seinast to veker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må vera tilgjengeleg for medlemmene seinast ei veke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikkje handsama forslag som ikkje er oppført på sakslista, med mindre 3/4 av dei frammøtte krev det.

§ 7 Oppgåvene til årsmøtet
Årsmøtet skal:
– Handsama årsmelding.
– Handsama rekneskap.
– Handsama innkomne forslag.
– Fastsetja kontingent.
– Vedta budsjett.
– Godkjenna valkomitéens innstilling og gjennomføra val av styremedlemmer.
– Velja medlemmer til valkomitéen i tråd med vedtektene.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret avgjer det, eller minst 1/3 av medlemmene krev det.
Innkalling skjer på same måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagar varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan berre handsama og ta avgjerder i dei sakene som er kunngjort i innkallinga.

§ 9 Styret
Foreininga har eit styre på 3 til 5 medlemmer. Styret blir valt for ein periode på eitt år, og gjenval kan finna stad. Styret er høgste myndigheit mellom årsmøtene. Styret skal halda møte når styreleiar eller eit fleirtal av styremedlemmene forlangar det.
Styret skal:
– Iverksetja vedtak på årsmøtet.
– Oppnemna eventuelle komitéar, utval eller personar som skal gjera spesielle oppgåver, og utarbeide instruks for desse.
– Administrera og føra naudsynt kontroll med økonomien til foreininga i samsvar med gjeldande instruksar og bestemmingar.
– Representera foreininga.
Styret kan fatta vedtak når eit fleirtal av medlemmene i styret er tilstades. Vedtak blir fatta med fleirtal av dei avgjevne stemmene.

§ 10 Valkomité
Valkomitéen skal bestå av to medlemmer, valt av årsmøtet. Medlemmene i valkomitéen skal veljast for ein periode på eitt år, og gjenval kan finna stad.
Valkomitéen sine oppgåver inkluderer, men er ikkje avgrensa til:
a. Identifisera og nominera kandidatar til ledige posisjonar.
b. Informera medlemmene om kandidatane og valprosedyra.
c. Gjennomføra val i samsvar med vedtektene.
Valkomiteen skal utarbeida ei skriftlig innstilling som inkluderer informasjon om dei nominerte kandidatane. Innstillinga skal vera tilgjengeleg for medlemmene før valet.
Valkomiteen skal leggja fram innstillinga på årsmøtet for godkjenning. Årsmøtet har rett til å godkjenna eller avvisa innstillinga til valkomiteen med fleirtal.
Viss innstillinga til valkomitéen blir avvist av årsmøtet, skal valkomitéen føreta nye nominasjonar og leggja fram ei revidert innstilling for eit ekstraordinært årsmøte.

§ 11 Signaturrett
Det er “styret i felleskap” som innehar signaturrett.

§ 12 Vedtektsendring
Endringar av desse vedtektene kan berre bli gjort på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vore på sakslista, og det er krav om 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene.

§ 13 Oppløysing
Oppløysing av foreininga kan berre handsamast på årsmøte, og det er krav om 2/3 fleirtal.
Dersom foreininga skal opphøyra, skal ev. inneståande midlar komma Vikebygd sine innbyggjarar til gode gjennom ei fordeling av midlane til lokale, ideelle organisasjonar og foreiningar. Fordelinga skal bli gjennomført av årsmøtet. Ingen medlemmer har krav på midlane til foreininga eller del av desse.