Vindafjord SV snur

Lenke: https://grannar.no/2024/01/naturtap-og-vart-dommersnes/

Frå Vindafjord SV si Facebook-side:

Me har hatt årsmøte og kome med denne uttalen om planlagd utbygging av område på Dommersnes til havvindindustri:

Å ta naturen på alvor: NATURTAP OG VÅRT DOMMERSNES.

Vindafjord SV har på årsmøtet 29.01.24 drøfta nosituasjonen kring utbygging på Dommersnes. Tidlegare har Vindafjord SV støtta utbygging av fase 1. I handsaming av søknad om igangsetjing og naudsynt dispensasjon, har Statsforvaltaren to gonger rådd i frå å bygga ut fase 1. Statsforvaltaren meiner at heile den planlagde utbygginga på Dommersnes må sjåast under eitt og dermed konsekvensutgreiast under eitt. Vindafjord SV har og merka seg kunnskapen som er kome fram: Areal i kommunane og landet vert bygd ned bit for bit, utan at nokon har oversikt over eller tar ansvar for heilskapen.

Vindafjord SV deler difor standpunkt med Statsforvaltaren og med «Bevar Ålfjordens perle». Me krev at konsekvensutgreiing av alle tre fasane i utbygginga på Dommersnes, må gjerast samla.
I nyttårstalen sin sa ordførar Vierdal: «Me må ta naturen på alvor». Einaste måten å gjera det på i denne saka, er ei konsekvensutgreiing for heile arealet og heile utbygginga under eitt.
For årsmøtet i Vindafjord SV, Bente Kleppe, leiar og Guri Ravatn, gruppeleiar.